Digitalizarea Unităților Sanitare
Publice prin PNRR

Știai că prin PNRR ai acces la o gamă variată de cursuri IT menite să contribuie la digitalizarea Unităților Sanitare Publice?

Discută cu un consultant

Sprijinim transformarea digitală a Unităților Sanitare Publice prin PNRR, Componenta 7, investiția specifică I3.3 care vizează sistemele informatice și infrastructura digitală a unităților sanitare publice. ​Inițiativă dedicată exclusiv beneficiarilor finanțării prin PNRR și celor interesați să obțină sprijin financiar.

Dacă ai activități eligibile în planul de finanțare achiziția de tehnologie (echipamente, licențe, produse software, etc.) sau de formare profesională (training) în competențe digitale de bază sau avansate te putem ajuta cu:

Consultanță gratuită în realizarea planulului de învățare și calibrarea acestuia din punct de vedere eligibilitate pentru finanțare

Furnizarea de cursuri IT acreditate pentru execuția planului de finanțare transmis

Consultanță gratuită în alegerea tehnologiei potrivite pentru organizația ta, care să îți răspundă corect nevoilor de business și să fie eligibilă cu planul de finanțare

Furnizarea soluției tehnologice pentru execuția planului de finanțare

Cursuri Disponibile

Competențe Digitale de Bază

Cursurile din această sferă vă vor oferi competențele digitale de care aveți nevoie pentru a prospera în era informațională. Veți învăța cum să gestionați informațiile digitale, să rezolvați probleme tehnice, să creați și să editați documente, să procesați date numerice, să partajați informații online, să interactionați eficient cu diversele rețele sociale, să utilizați servicii online și să ramâneți în siguranță și responsabili în ceea ce priveste aspectul digitalizării.

Puteți opta pentru agenda standard a cursurilor sau puteți alege agenda custom adaptată nevoilor dumneavoastră.

Competențe Digitale Avansate

Obiectivul pentru zona de cursuri de competențe digitale avansate este să oferim participanților o experiență de învățare cuprinzătoare și captivantă, care să le permită să-și dezvolte expertiza în tehnologia informației.

Cursurile oferite de Bittnet Training au fost elaborate de traineri acreditați oferind acces la cunoștințe și abilități de ultimă generație în domeniul digital. 

Lucrăm alături de tine pentru analiza de nevoi și alegerea celei mai bune selecții de tehnologie și cursuri IT pentru tine și angajații tăi.

Discută cu un consultant
Detalii și condiții de eligibiliate

1.  Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unitaților sanitare publice

2.  Cod Apel: MS-733 aferent 13.3

3. Beneficiari eligibili:

 • Instituțiile cu atribuții în domeniul sanitar din subordinea Ministerului Sănătății;
 • Institutele regionale / naționale;
 • Unitățile sanitare aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională respective a Academiei Române;
 • Spitalele județene / locale.

4. Condiții de eligibilitate apelul MS-733: orice unitate sanitară publică din subordinea UAT, parteneriatele dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, alte autorități și instituții publice centrale inclusiv din sfera apărării, ordinii publice, Ministerul Sănătații.

Solicitanții și aplicanții eligibili (liderii de parteneriat) sunt reprezentați de instituțiile din domeniul sănătații, unitățile sanitare publice sau de entitățile din subordinea cărora funcționează.

Pentru depunerea proiectelor pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro va fi nesesar să fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară, ordonatorul principal de credite și/sau UAT în care să fie menționat liderul de parteneriat și dreptul de a încărca proiectul.

Liderul de parteneriat poate fi orice entiate a acordului de parteneriat – inclusiv unitatea sanitară.

Un ordonator principal de credite și/sau UAT poate beneficia de finanțare pentru mai multe proiecte, câte un proiect finanțat pentru fiecare beneficiar.

Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (contract/oferte de preț).
In cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse, egalității de gen și dezvoltării durabile în linie cu principiul DNSH (do not significant harm). 

5. Valoarea proiectului și finanțarea acordată: 484.137.150 lei (fără TVA) echivalentul a 99.500.00 Euro (fără TVA)

6. Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului MS-733 investiția I3.3:

 • Activități din sfera procesor de digitalizare instituționale;
 • Dezvoltare de aplicații informatice aferente;
 • Instruirea personalului tehnic la nivel local;
 • Implementarea de sisteme de înregistrare și administrare digitale.

Este obligatoriu ca proiectele proiectele să conțină:

 • Digitalizarea interacțiunii cu terți: prin terț se inteleg diferite entități cu care Instituția/Unitatea sanitară intră in contact: pacienți, societăți comerciale, etc.;
 • Digitalizarea fluxurilor interne specific și instituționale (suport)/digitalizarea proceselor;
 • Pregătirea sistemului pentru interoperabilitate cu alte instituții/unități sanitare respective pentru integrare/consolidare și replicare date;
 • Cursuri de formare pentru angajați.

Solicitantul trebuie să demonstreze prin proiect că investiția propusă sprijină dezvoltarea capacității digitale ale entității, în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității / eficientizării la nivel instituțional.

7. Cheltuieli eligibile / neeligibile

7.1. Cheltuieli eligibile

Detalierea categoriilor de cheltuieli eligibile se regăsește mai jos:

 • Cheltuieli identificate în corelare cu activitățile eligibile ale apelului;
 • Cheltuieli ce conduc la realizare investiției, inclusive cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare;
 • Cheltuieli pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare;
 • Cheltuieli pentru audit ale proiectului, obligatoriu pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de 500.000 euro (fără TVA);
 • Cheltuieli de publicitate și informare conform MIV.

Costurile generale reprezentând plata arhitecților, inginerilor, consultanților și auditul proiectului se vor incadra in maximum 3% din totalul cheltuielilor eligibile.

Nu este eligibilă consultanța pentru pregătirea documentației aferentă derulării procedurilor de achizițiilor publice.

7.2. Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel sunt:

 • Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile;
 • Alte cheltuieli care nu duc in mod direct la îndeplinirea țintei;
 • Cheltuieli privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
 • Cheltuieli privind costurile administrative;
 • Cheltuielile de personal;
 • Cheltuieli financiare, respective prime de asigurare, taze, comisioane, rate și dobînzi aferente creditelor;
 • Contribuția în natură;
 • Amortizarea;
 • Lucrări de reparații și de reabilitare a spațiilor unde vor funcționa noile echipamente achiziționate prin proiect.

8. Criterii de evaluare

Procesul de verificare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

 • Evaluarea conformității administrative și a eligibilității (sistem de evaluare de tip DA/NU);
 • Evaluarea tehnică (conform criteriilor din Grila de evaluare).

Discută cu un consultant Bittnet Training

Lasă-ne datele tale și detalii despre nevoia ta specifică și începe transformarea digitală a Spitalelor din România!